W ramach działań prośrodowiskowych i promowanej przez resort rolnictwa koncepcji
zrównoważonego rozwoju zainicjowana została ogólnokrajowa kampania informacyjna
pn.: „Racjonalna gospodarka nawozami”

Celem kampanii jest dotarcie do wszystkich rolników ze szczególnym uwzględnieniem producentów
rolnych gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzw. OSN
z informacją o potrzebie prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej, która rozumiana jest jako świadome
gospodarowanie składnikami pokarmowymi w obrębie pola, gospodarstwa, regionu, a także kraju, w celu
efektywnego wykorzystania tych składników, dla uzyskania optymalnego poziomu produkcji rolnej, jednak przy
zachowaniu walorów środowiska glebowego i wodnego.
   Kampania wskazuje na potrzebę łączenia aspektów ekonomiczno-produkcyjnych i środowiskowych
w zarządzaniu nawozami. Prowadzone działania mają za zadanie budowanie świadomości rolników w zakresie
wpływu prowadzonej przez nich gospodarki nawozami na opłacalność produkcji rolniczej i środowisko
naturalne. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej ma przekonać rolników do potrzeby poprawy praktyk
rolniczych w celu optymalizacji nawożenia i ograniczenia odpływu azotu i fosforu ze źródeł rolniczych do wód.
   Głównymi partnerami Ministerstwa,Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy realizacji kampanii informacyjnej są
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolniczej
w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu oraz Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
   Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w realizacji kampanii są materiały informacyjne w tym plakat
i ulotka o zasadach racjonalnego gospodarowania nawozami. Jednocześnie w celu uzyskania szerokiego
efektu informacyjnego w realizacji kampanii zakłada się wykorzystanie różnych środków przekazu tj. prasy,
telewizji, radia czy internetu. W celu popularyzacji zasad zrównoważonego zarządzania nawozami zostały
opracowane strony internetowe dedykowane tym zagadnieniom, które dostępne są na stronach internetowych
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
w Warszawie
.

            Zachęcamy do zapoznania się z informacjami tam zamieszczonymi.