Zapotrzebowanie na żywność gwałtownie
Stara Stacjawzrosło w II połowie XIX w.
Wielkopolscy rolnicy intensyfikowali produkcję rolną  początkowo poprzez sprowadzenie nowoczesnych maszyn rolniczych z Zachodu, a w późniejszym czasie korzystając z produkcji Zakładów H.Cegielskiego.
Poszukiwano też wyjaśnienia mechanizmu zależności plonu roślin od nawożenia.
Właśnie badania Justusa von Liebigla, który sformułował i udowodnił teorię mineralnego żywienia roślin, trafiły na podatny grunt i stosunkowo szybko upowszechniły się, dając wzrost produkcji rolnej i bardzo dobre efekty ekonomiczne. W świetle teorii mineralnego żywienia roślin stało się oczywiste, że badanie odczynu gleby oraz jej zasobność w składniki pokarmowe jest niezbędne.
Dlatego 1 października 1861 r. została powołana Poznańska Stacja Chemiczno-Rolnicza, która jako pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie zajmowała się badaniem gleby oraz upowszechnieniem nowych metod upraw w rolnictwie.
Stacja przechodziła różne reorganizację, generalnie od chwili powstania rozwijała się i zawsze była w stanie sprostać oczekiwaniom rolników wielkopolskich. Obecnie działanie Stacji opiera się na zarządzeniu Nr 17 MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Minister określił prawną podstawę, organizację oraz zakres jej działania.
Stacja wykonuje różne ekspertyzy z zakresu rolnictwa i środowiska naturalnego oraz prowadzi doradztwo nawozowe. Zajmuje się działalnością szkoleniową i informacyjną.
W tym celu współpracuje z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz innymi jednostkami badawczo - rozwojowymi a także instytucjami naukowymi, administracyjnymi i samorządowymi.
Organizacyjnie Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu podzielona jest na trzy działy:

  • Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa
  • Dział Laboratoryjny
  • Dział Finansowo-Księgowy.

Do zadań Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa należy pozyskiwanie prób, głównie glebowych, wycena gleby pod względem kategorii gleby i przekazanie prób do Laboratorium Chemicznego. Po wykonaniu analiz w naszym laboratorium, wyniki powracają do Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa, gdzie są opracowywane w postaci map i zaleceń nawozowych. Zalecenia te poprzez agrochemików (pracownicy terenowi) trafiają do rolników i mogą być podstawą do ubiegania się o zakup dotowanych nawozów wapniowych.