Laboratorium akredytowane przez

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Zakres akredytacji znajduje się na stronie PCA

www.pca.gov.pl

    

Jednym z działów Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej w Poznaniu jest Dział Laboratoryjny.
Laboratorium Stacji dysponuje nowoczesną aparaturą o europejskim standardzie oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników. Pozwoliło to uzyskać w 2000 roku Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 317 na około 50 oznaczeń.
Spełniał on wymagania normy PN-EN 45001 i przewodnika ISO/IEC 25:1990.
W roku 2002 rozszerzono akredytację o następne 50 oznaczeń oraz wdrożono system jakości zgodny
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

W 2006 roku zgłoszono do akredytacji nawozy mineralne wg Rozporządzenia (WE)  
Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie 
nawozów, jednocześnie
dostosowując dokumentację systemu zarządzania do wymogów 
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
W 2019 roku dostosowano system zarządzania do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

Materiałami analizowanymi w naszym laboratorium objętymi zakresem akredytacji są:

 • gleby rolnicze (mineralne i organiczne),
 • gleby i podłoża ogrodnicze,
 • materiał roślinny,
 • nawozy mineralne,
 • nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, komposty,
 • nawozy wapniowe, wapniowo-magnezowe,

czyli wszystko to, co produkuje rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo oraz to, co do tej produkcji jest
potrzebne.

 

Zakres usług laboratorium jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi:

 • oznaczanie makroelementów, mikroelementów i metali ciężkich w glebie i roślinie,
 • oznaczanie makroelementów, mikroelementów i metali ciężkich w nawozach,
 • oznaczanie makroelementów i metali ciężkich w osadach ściekowych i ściekach,
 • oznaczanie azotu azotanowego i amonowego w glebie oraz azotanów w roślinie,
 • oznaczanie włókna, tłuszczu, białka i kwasów w paszach i kiszonkach,
 • oznaczanie próchnicy, składu granulometrycznego, siarki siarczanowej i ogólnej w glebie,
 • oznaczanie makroelementów i mikroelementów w wodach ogrodniczych.


Zapraszamy do korzystania z usług naszego laboratorium gwarantując 
wysoką jakość
wykonywanych badań.

 Certyfikat PCAm

D Z I A Ł   L A B O R A T O R Y J N Y
AKREDYTOWANY PRZEZ
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
Zakres akredytacji znajduje się na stronie PCA www.pca.gov.pl
Jednym z działów Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej
w Poznaniu jest Dział Laboratoryjny.
Laboratorium Stacji dysponuje nowoczesną aparaturą
o europejskim standardzie oraz wysoko wykwalifikowaną
kadrąpracowników, co pozwoliło uzyskać w 2000 roku
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 317
na około 50 oznaczeń. Spełniał onwymagania normy
PN-EN 45001 i przewodnika ISO/IEC 25:1990.
 
W roku2002 rozszerzono akredytację o następne
50 oznaczeń oraz wdrożono systemjakości zgody
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.
W 2006 rokuzgłoszono do akredytacji nawozy mineralne
wg Rozporządzenia (WE) Nr2003/2003Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r.
w sprawienawozów, jednocześnie dostosowując
dokumentację systemu zarządzania dowymogów normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania
dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych
i wzorcujących”.
Materiałami analizowanymi w naszym laboratorium
są przede wszystkim:
● gleba rolnicza i ogrodnicza,
● materiał roślinny,
● pasze,
● nawozy mineralne, naturalne i organiczne,
● wapno rolnicze,
● wody i ścieki;
 
czyli wszystko to, co produkuje rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo oraz to, co do tej
produkcji jest potrzebne (z wyjątkiem środków ochrony roślin).
Zakres usług laboratorium jest bardzo szeroki.
Ważniejsze z nich to:
● oznaczanie makroelementów, mikroelementów i metali ciężkich w glebie i roślinie,
● oznaczanie makroelementów, mikroelementów i metali ciężkich w nawozach,
● oznaczanie azotu azotanowego i amonowego w glebie oraz azotanów w roślinie,
● oznaczanie włókna, tłuszczu, białka i kwasów w paszach i kiszonkach,
● oznaczanie próchnicy, składu granulometrycznego, siarki siarczanowej i ogólnej
wglebie.
Zapraszamy do korzystania z usług naszego laboratorium, gwarantując jednocześnie
wysoką jakość wykonywanych badań.