UWAGA!

Z dniem 8.02.2023 nastąpiła zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów. W celu uzyskania opinii o Planie Nawożenia należy korzystać z nowego pliku do sporządzania Planów nawożenia "PNA_2.4_2023.xlsx". Plany składane na starszych wersjach pliku nie będą opiniowane.

UWAGA!!!  Zgodnie z art.105b Ustawy Prawo Wodne z 11 września 2019 opinię o Planie nawożenia azotem należy uzyskać nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozów (zawierających azot).

UWAGA NABYWCY NAWOZÓW NATURALNYCH !

W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE W 2019 ROKU NOWELIZACJI USTAWY
PRAWO WODNE ZOSTAŁ ZNIESIONY OBOWIĄZEK OPINIOWANIA PLANÓW
NAWOŻENIA SPORZĄDZANYCH PRZEZ NABYWCÓW NAWOZÓW NATURALNYCH.

Nastąpiła nowelizacja Programu Działań (do ściągnięcia w Drukach do pobrania w pkt. 5).

Zwracamy uwagę na dwa aspekty formalne:

1. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia zmianie ulega wymagany dotychczasowo pełen
    Plan Nawożenia na szczegółowy Plan Nawożenia Azotem.

2. Rozporządzenie nie narzuca obowiązku opiniowania Planów Nawożenia Azotem
    przez podmioty nabywające nawozy naturalne z dużych ferm, tzn. z ferm które prowadzą
    chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk, chów lub hodowlę świń powyżej
    2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
    jednakże zwracamy uwagę, iż Rozporządzenie z 12 lutego 2020 nie znosi obowiązków
    wynikających z innych aktów prawnych.

W związku z Rozporządzeniem z 12 lutego 2020 r. pojawiają się
ważne zmiany natury
technicznej:

1. Począwszy od 1 stycznia 2019 roku opiniowaniu w OSCHR w Poznaniu będą podlegały
    Plany Nawożenia Azotem opracowane na formularzu zamieszczonym na dole tej
strony.
2. W związku z faktem, iż opiniowanie Planów Nawożenia Azotem będzie odbywało się
   
we właściwej terytorialnie ze względu na położenie gruntów Okręgowej Stacji Chemiczno-
   
Rolniczej, do OSChR w Poznaniu należy kierować wnioski o opinie dotyczące gruntów
   
położonych na terenie jej działania (zasięg terytorialny OSChR w Poznaniu w zakładce
   Terytorialny Zasięg Działania
).
3. W przypadku położenia gruntów poza terenem działania OSChR w Poznaniu i wynikającej
   stąd konieczności zaopiniowania Planu Nawożenia Azotem przez inną Stację,
należy
   sprawdzić warunki opiniowania we właściwej terytorialnie ze względu na położenie
gruntów
   Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i zwrócić się do niej z wnioskiem wraz
z wymaganą
   przez Okręgową Stację dokumentacją.


Jednocześnie zwracamy uwagę, iż fakt zmian narzuconych w efekcie Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020, nie zwalnia ze spełniania innych zobowiązań
dotyczących Planów Nawożenia wynikających z pozostałych aktów prawnych, czy też
powstałych w następstwie podpisanych umów i dokumentów formalnych, w tym m.in. pozwoleń zintegrowanych oraz innych obowiązków i wymogów powstałych
poza w/wym Rozporządzeniem.OPINIOWANIE PLANÓW NAWOŻENIA


KOGO DOTYCZY?

Opiniowanie planów nawożenia zgodnie z zapisami Rozporządzenia
z 12 lutego 2020 roku obejmuje tylko duże fermy drobiu i trzody chlewnej.
Każdy podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk,
chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg
lub 750 stanowisk dla macior:
   1) opracowuje coroczny plan nawożenia azotem zgodnie z zasadami dobrej
praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb
pokarmowych
roślin i zasobności gleb, uwzględniając stosowane odpady i nawozy,
   2) może zbyć do 30% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego wykorzystania na
podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a
pozostałą ilość przeznaczyć do produkcji biogazu rolniczego lub zagospodarować
na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin

   3) występuje do właściwej terytorialnie ze względu na położenie gruntów Okręgowej
Stacji Chemiczno-Rolniczej o wydanie opinii o planie nawożenia – nie później niż do
dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego
   4) kopię planu nawożenia wraz z opinią przekazuje do wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska właściwych ze
względu na miejsce stosowania nawozów naturalnych.

Natomiast pozostałe wymienione w Rozporządzeniu gospodarstwa powyżej
100 ha UR lub uprawiające powyżej 50 ha roślin intensywnych oraz gospodarstwa posiadające powyżej 60 DJP nie muszą swoich planów nawożenia opiniować
w OSChR.Także mniejsze gospodarstwa powyżej 10 ha UR oraz posiadające powyżej 10 DJP nie muszą swojej dokumentacji związanej z nawożeniem opiniować w OSChR.

JAK SPORZĄDZAĆ PLANY NAWOŻENIA AZOTEM ?

              ZASADY OGÓLNE SPORZĄDZANIA PLANÓW NAWOŻENIA.

Plany Nawożenia Azotem mogą być opracowywane w oparciu o:

I. Aktualne wyniki badań:

       a. na zawartość azotu mineralnego w glebie

      b. w zakresie określenia kategorii agronomicznej gleby – na podstawie:
          • s
prawozdań (wyników) badań na makroelementy zawierających informacje
            o kategorii agronomicznej gleby

             lub

          wyników badań składu granulometrycznego wykonanych w laboratorium
            OSCHR
lub w innym akredytowanym laboratorium w zakresie badań
            gleby
pozwalające na ocenę kategorii agronomicznej gleby

      c. na skład nawozu naturalnego (zawartość N, P, K) wykonane w laboratorium
          OSCHR lub w innym laboratorium akredytowanym
w zakresie badań nawozów
          naturalnych (za aktualne badania uznaje
się wyniki jeżeli odnoszą się do
          aktualnego kierunku produkcji.
Przy niezmiennym sposobie żywienia
          i przechowywania nawozu
można przyjąć okres do 4 lat).

lub

II. Dane tabelaryczne zgodnie z danymi i wskaźnikami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 w sprawie przyjęcia: „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Szczegółowe informacje w kwestii nowych obowiązków podmiotów rolnych oraz
Planów Nawożenia Azotem można znaleźć w Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 lutego 2020 w sprawie przyjęcia: „Programu działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

JAK SKŁADAĆ WNIOSKI O OPINIĘ?

UWAGA!
Proszę zwrócić uwagę na kompletność składanej dokumentacji celem wydania każdej kolejnej opinii zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem załączników -
w szczególności na dołączanie wersji elektronicznej Planu Nawożenia w formacie pliku excel opracowanym na wzorcu „PNA” opublikowanym
na stronie internetowej.
Dokumentacja niekompletna lub nieuwzględniająca zmiany przepisów od 1.01.2019 roku nie będzie opiniowana.

Proszę składać dokumentację w oparciu o nowy wniosek o wydanie opinii.

Zlecając Stacji wydanie opinii o planie nawożenia klient składa listownie lub osobiście
następujące dokumenty:

   1)  Wniosek o wydanie opinii o Planie Nawożenia.
   2)  Plan nawożenia (2 egz.) w wersji papierowej opracowany wg wzoru
        zamieszczonego na stronie internetowej (lub zleca opracowanie planu Stacji).

   3)  Aktywną (edytowalną) wersję elektroniczną planu w wersji programu excel
        w formularzu ”PNA” na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym lub plik
        excel Planu Nawożenia „PNA”przesłany drogą mailową na adres Kierownika
        Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa OSChR w Poznaniu.

   4)  Kopię wyników badań odczynu i zasobności gleb (pH,P,K,Mg) zawierającą
        informację o kategorii agronomicznej gleby
     lub
        kopię wyników badań składu granulometrycznego wykonanych w laboratorium
        OSChR lub w innym akredytowanym laboratorium w zakresie badań gleby
        pozwalającą na ocenę kategorii agronomicznej gleby.
   5) W przypadku obliczeń w planie Nawożenia na podstawie badań gleby - kopię
       wyników zawartości azotu mineralnego w glebie.

   6) W przypadku obliczeń w planie Nawożenia na podstawie badań nawozu
       naturalnego – kopię wyników badań nawozu naturalnego (zawartość N, P, K)
       wykonanych w laboratorium OSCHR lub w innym laboratorium akredytowanym
       w zakresie badań nawozów naturalnych (za aktualne badania uznaje się wyniki
       odnoszące się do aktualnego kierunku produkcji. Przy niezmiennym sposobie
       żywienia i przechowywania nawozu można przyjąć okres do 4 lat).

   7) W przypadku zastosowaniu do obliczeń w Planie Nawożenia współczynnika
       odliczenia koncentracji azotu w nawozach naturalnych „w” – kopię dokumentacji
       potwierdzającej stosowanie obniżonej koncentracji białka w dawce pokarmowej.

Za wydanie opinii Stacja pobiera opłatę (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii
o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania (Dz.U. Nr 233 poz.1716) z późn.
zmianami).
Zleceniodawca wnosi opłatę po otrzymaniu pocztą „ Zlecenia do zapłaty” określającego kwotę oraz warunki płatności. Faktura wystawiona zostanie po odnoto-waniu wpłaty i dołączona do opinii. Opinia o planie nawożenia zostanie wysłana pocztą.

Uwagi:
             
Nie przyjmujemy do zaopiniowania planów nawozowych opracowanych
              w programie PlanoRS lub innych programach niż wzorzec zamieszczony
              na naszej stronie internetowej.

             Osoby, które sporządzają plany nawożenia w oparciu o wyniki badania nawozu
naturalnego zawierające niepewność
(w Sprawozdaniu z badań w wierszu z danymi cyfrowymi procentowej zawartości poszczególnych składników pojawia się znak ± ),
proszę o wykonanie obliczeń dla zastosowanej dawki azotu z uwzględnieniem
górnej granicy tej niepewności
, tzn. jeżeli np. w wynikach badań pomiotu kurzego
podano wynik 2,59±0,36%, to do obliczeń należy przyjąć zawartość azotu 2,95%
(2,59%+0,36%).

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o zaopiniowanie Planu Nawożenia Azotem (PNA).
  2. Wniosek o sporządzenie Planu Nawożenia Azotem (PNA).
  3. Dane do Planu Nawożenia Azotem PNA 2.4 (wypełniany na życzenie    sporządzającego plan).
  4. Formularz Planu Nawożenia PNA na potrzeby opiniowania w OSChR w Poznaniu (wersja 2.4_2023)
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.