INFORMACJA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU
REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ GLEB POPRZEZ ICH WAPNOWANIE.
 


K O M U N I K A T Y

 

UWAGA: NOWY WZÓR WNIOSKU od 2023 rokuINFORMACJA dla ROZLICZAJĄCYCH FAKTURY ze STAWKĄ 0
     1. W przypadku rozliczania faktury z zerowym vatem przez rolnika VAT-owca, celem prawidłowego obliczenia,

      należy w kalkulatorze wybrać w pozycji „Gospodarstwo rozliczające VAT” opcję: „Nie”.
          W przypadku  2 wariantów faktur: z Vatem zerowym oraz z naliczonym 8% Vatem, należy dokonać obliczeń    
w 2 kalkulatorach, wybierając odpowiednio w pozycji „Gospodarstwo rozliczające VAT” opcję: „Nie”
- dla fakturyz Vatem 0% oraz „Tak” – dla faktury z 8% Vatem. 

2. Zwracamy uwagę, że data wysiania nawozu wapniowego musi być późniejsza niż
data złożenia wniosku, jednak nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu wapna
nawozowego 
lub środka wapnującego określonego na fakturze VAT.


Program obejmuje lata 2019 – 2023.
Dofinansowanie dotyczy zakupu czystego składnika odkwaszającego
(CaO oraz MgO), bez kosztów transportu oraz rozsiewania.
Dofinansowywane będą gleby o pH niższym lub równym 5,5
do łącznej kwoty nie większej niż zapłacona na fakturze.

KOGO DOTYCZY?

1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,

2) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,

3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

od 16 lipca 2022 roku możliwe jest dofinansowanie gospodarstw o powierzchni powyżej 75 ha , przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

 

 INFORMACJE PODSTAWOWE:

1.  Dofinansowanie będzie udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
     Wodnej (WFOŚiGW) dla gruntów położonych na terenie województwa, obsługiwanego przez
     właściwy terytorialnie  fundusz, na podstawie wystawianej przez OSCHR opinii.

2.  W przypadku zakupu nawozu w mniejszej ilości w stosunku do zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego
     w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego
     składnika.

3.  Opinia OSCHR będzie wystawiana na podstawie aktualnych wyników gleby (wyniki nie starsze niż 4-letnie).

4.  Materiał do badań gleby należy pobierać tak, by 1 próbka przypadała na powierzchnię maksymalnie 4 ha.

5.  Kwalifikowane do dopłat będą tylko próby o pH równym lub niższym niż 5,5.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FINANSOWANIA OKREŚLA WFOŚiGW.
MOŻNA SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ W Regulaminie naboru wniosków w ramach programu pn.:
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ.

Schematyczny przebieg wnioskowania o dotację:

 1. Wykonanie analiz gleby lub przedłożenie posiadanych wyników gleby wykonanych w akredytowanym
  laboratorium - WYNIKI NIE STARSZE NIŻ 4-LETNIE.
 2. ETAP I - Złożenie wniosku o wydanie opinii (obliczenie dawki CaO) przez OSChR wraz z Załącznikiem WCa
  do wniosku u pracownika terenowego OSChR  (terytorialny zasięg działania Stacji oraz kontakty można znaleźć
  na stronie OSChR w Poznaniu:  http://www.schr-poznan.com/index.php/teren.
 3. ETAP II - Złożenie dokumentacji (Wniosek do WFOŚiGW wraz z załącznikami oraz Opinia OSChR) wymaganej
  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Dokumenty powinny być wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę.
Specjalista OSChR nie posiada uprawnień do wypełniania dokumentów za rolnika.

Złożoną kompletną dokumentację OSChR w Poznaniu przekazuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), który ją rozpatruje i przyznaje środki finansowe zgodnie
z „Ogólnopolskim programem regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

UWAGA!
Niewypełniona całkowicie dokumentacja (z niewypełnionymi rubrykami/polami) lub dokumentacja
niekompletna (z brakującymi załącznikami) nie zostanie przyjęta lub w przypadku stwierdzenia braków
w trakcie dalszej weryfikacji będzie zwracana wnioskodawcy bez wdrożenia dalszych procedur

i przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
   
JAK SKŁADAĆ WNIOSKI O OPINIĘ
 UWAGA! 
Proszę zwrócić uwagę na kompletność składanej dokumentacji
 zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem załączników.
Dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana.

Proszę składać dokumentację w oparciu o nowy wniosek WCa o wydanie opinii.

 • W programie uczestniczą wszystkie Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w kraju.
  Terytorialny zasięg stacji można sprawdzić na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie:
                         
  https://www.schr.gov.pl/p,18,terytorialny-zasieg-dzialania
 • Ze względu na rozrzut gruntów na terenie całego kraju wnioski należy kierować do Okręgowej Stacji , w której wykonano badania gleby (WYNIKI NIE STARSZE NIŻ 4-LETNIE) lub w przypadku braku wyników i konieczności wykonania nowych badań do właściwej terytorialnie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
  Zasięg terytorialny OSCHR w Poznaniu można sprawdzić pod adresem:
                                 
  http://www.schr-poznan.com/index.php/teren
  Zasięg działania OSChR w Poznaniu można również sprawdzić korzystając
  z zamieszczonego poniżej na stronie internetowej załącznika:
                       „Teren działania OSCHR w Poznaniu - Wykaz gmin i kontakty.
 • W przypadku gruntów wymagających wystawienia opinii i złożenia dokumentacji  do Wojewódzkiego Funduszu
  przez inną Stację, należy sprawdzić warunki przyjmowania wniosków we właściwej terytorialnie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i zwrócić się do niej z wnioskiem wraz z wymaganą przez Okręgową Stację dokumentacją.

WYMAGANE DOKUMENTY.

Zlecając Stacji wydanie opinii lub wnioskując o dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) klient składa osobiście u pracownika terenowego OSCHR (Zasięg
terytorialny OSCHR w Poznaniu można sprawdzić pod adresem http://www.schr-poznan.com/index.php/teren)
następujące dokumenty:

ETAP I:  WYDANIE OPINII (WYLICZENIE DAWKI CaO) PRZEZ OSCHR.

1.  Wniosek o wydanie opinii OSChR (wyliczenie dawki CaO - „Zalecana dawka do sprawozdania”).

2. a. Załącznik nr 1 do wniosku o opinię OSChR: „Formularz danych WCa”

    b. dobrowolnie (celem usprawnienia wyliczenia dawki CaO) - Załącznik nr 1 w formie aktywnej XLS
        (edytowalnej) wersji elektronicznej na płycie lub innym nośniku elektronicznym w formie pliku excel
        lub przesłany drogą mailową na adres pracownika terenowego.

3.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OSChR.

4.  Kopię aktualnych wyników badań odczynu gleby, zawierającą informacje o kategorii agronomicznej gleby
                                                                                                                               - wersja papierowa.

Za wydanie opinii Stacja pobiera opłatę.
Zleceniodawca wnosi opłatę u pracownika terenowego OSCHR lub po otrzymaniu pocztą „Zlecenia do zapłaty”
określającego kwotę oraz warunki płatności.
Faktura wystawiona zostanie po odnotowaniu wpłaty i przesłana pocztą.
Opinia zostanie wydana przez pracownika terenowego OSCHR osobiście lub wysłana pocztą.

 ETAP II:  ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOTACJĘ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
               OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ (WFOŚiGW).

    UWAGA! Dokumenty WFOŚiGW należy pobrać za pomocą linków zamieszczonych poniżej
                   lub ze strony internetowej Funduszu. Druki dokumentów należy pobrać i wypełnić
                   na bieżąco tuż przed złożeniem ich u pracownika terenowego OSChR.
                   W przypadku Wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu należy wpisać w klauzuli E 
                   pkt.1:    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
                                      w Poznaniu, ul.Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,
                                                     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                    pkt.2:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany aktualizacyjne
dokumentów WFOŚiGW, nie powiela ani też nie wydaje wersji papierowej druków WFOŚiGW.
UWAGA: Użytkownicy gruntów położonych na terenie 2 lub więcej województw składają w ramach etapu II-ego
               2 lub więcej kompletów dokumentów (wniosek do WFOŚiG oraz załączniki wymienione w punktach
               2 i 3) wypełnionych tylko danymi właściwego województwa i funduszu.

Dokumenty wymagane w II etapie wnioskowania:

1. Wypełniony komputerowo, wydrukowany Wniosek o wsparcie do wapnowania gleb do Wojewódzkiego
    Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w wersji papierowej do pobrania ze strony:

Wapnowanie - kontynuacja – WFOŚiGW Poznań (wfosgw.poznan.pl)/

 

UWAGA!

 • W TABELI C  w KOL. 5  NALEŻY WPISAĆ PRZYSŁUGUJĄCĄ MAKSYMALNĄ STAWKĘ JEDNOSTKOWĄ:
                                                                                                                                     100zł, 200zł lub 300zł
 • W TABELI C  w KOL. 6  NALEŻY WYLICZYĆ KWOTĘ RZECZYWISTEGO DOFINANSOWANIA
                                                 WYLICZONĄ w DEDYKOWANYM w TYM CELU KALKULATORZE.

2. Kompletnie wypełnione Załączniki do Wniosku o wsparcie do wapnowania gleb do Wojewódzkiego Funduszu
    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w wersji papierowej do pobrania poniżej:

          a. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - do pobrania.

          b. Informacja o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - do pobrania.

          c. Informacje dodatkowe - do pobrania.

          d. Informacja o uzyskanym dofinansowaniu w ramach programu wapnowania - do pobrania.

          e. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

          f.  Zał.1 do wniosku o opinię OSChR w Poznaniu oraz Załącznik uzupełniający do wniosku do WFOSiGW.

          g. Uwaga Nowy Załącznik ! - WYDRUK z KALKULATORA.

3. Zapłacona faktura lub faktura + potwierdzenie zapłaty (wersja papierowa, oryginał) za wapno nawozowe
    lub środki wapnujące, która zawiera informację o typie i odmianie wapna nawozowego lub środka
    wapnującego oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

4. Opinia OSChR (wersja papierowa, oryginał) o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO („Zalecana dawka do
    sprawozdania”), wydana na podstawie badania.

UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA KALKULATORA:
ZWRACAMY UWAGĘ NA PRAWIDŁOWY WYBÓR ZAKŁADKI WZORU
(Wzór 1 lub Wzór 2 lub Wzór 3) w KALKULATORZE !!!:

Wzór 1 – Dla faktur o tej samej min zawartości CaO i równocześnie tej samej cenie za t.

Wzór 2 -  Dla faktur o różnej min zawartości CaO i/lub różnej cenie za 1 t
                                          (nawozy zostaną zastosowane na to samo pole).

Wzór 3 - Dla faktur o różnej min zawartości CaO i równocześnie różnej cenie za 1 t
                                                                 (nawozy zostaną zastosowane na różne pola).

 Szczegółowe informacje wraz z regulaminem naboru dotyczące "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" można pobrać ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW):

 Wapnowanie - kontynuacja – WFOŚiGW Poznań (wfosgw.poznan.pl)/
 


Dokumenty o wydanie opinii OSChR do pobrania:

      1. Komplet dokumentów o opinię OSChR w wersji papierowej do pobrania (Wniosek, Załącznik nr 1
                                                oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).

      2. Wniosek o opinię (wyliczenie "Zalecanej dawki do sprawozdania") - wersja EXCEL.

      3. Zał.1 do wniosku o opinię OSChR w Poznaniu oraz Załącznik uzupełniający do wniosku do WFOSiGW
          (FORMULARZ DANYCH do WNIOSKU WCa na dofinansowanie do nawozów wapniowych)
                                                                                                                   - wersja EXCEL (z formułami)
                                                                                                                   - wersja EXCEL (do pełnej edycji).

      4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania.

      5. Wniosek o wydanie wtórnika opinii - wersja papierowa.

      6. Wykaz gmin objętych działaniem OSChR w Poznaniu - wersja EXCEL.